Hakkımızda

A4 Bilişim olarak İdari ve Hukuki alanlarda danışmanlık faaliyetlerini teknoloji ile birleştirerek uzmanlık gerektiren konularda hizmetlerini sürdürmektedir. İş hukuku alanında Uzman Avukatlık Hizmeti, SGK Teşvikleri konusunda Uzmanları, Mali Müşavir Danışmanlık hizmetleri ile bu süreçlerin işletmelerde can bulmasına katkı sağlayarak, işyerinizde tasarruf sağlayacak ve size hukuki kalkan oluşturacak noktaları görmenizi sağlayacak, teknolojiyi işetmenize naklederek, farklılaşmanız için gerekli sihirli dokunuşları yapak katma değer sağlıyoruz.

Vizyonumuz

A4 Bilişim; Gelecek teknolojileri bugünden yorumlayarak, kurumları gelişen bu teknolojilere adapte edecek çözümleri araştırmayı ve geliştirmeyi kendine vizyon edinmiştir. Bu sayede İşverenlerin sorumluluklarını üzerimize alarak hedeflerine odaklanmalarını ve işlerini bir basamak daha öne taşıyabilmeklerini kendimize hedef edinmişizdir.

Misyonumuz

Teknolojik dönüşümün hız kazandığı günümüzde, yeni nesil iş modellerine uyum sağlama konusunda tüm işverenlere ve işveren adaylarına yol göstermeyi misyon edinmiştir. Bu çerçevede kendini sürekli geliştiren değişiklik ve yeniliklere açık yapısı ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz...

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması

banner-about

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

A4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“A4 Bilişim”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, A4 Bilişim ve A4 Bilişim ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; A4 Bilişim'in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; A4 Bilişim’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, A4 Bilişim'in yurt dışındaki şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi A4 Bilişim için linkte yer alan formu doldurup, formda belirtilen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

A4 Bilişim Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirgesi

Temel Bilgiler

A4 Bilişim olarak bizler (bundan böyle “A4 Bilişim” veya “biz” olarak anılacaktır), kişisel verilerin korunmasına azami önem vermekte ve kişisel verilerin korunmasında ülkemizde geçerli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı mevzuat başta olmak üzere harfiyen uymaktayız.

Kişisel verilerinizi;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine göre işlemekteyiz.

Web sitemiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimiz kullanıldığında kişisel veriler sadece gerekli olduğu durumlarda toplanır ve amaca uygun şekilde işlenir. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir ve sizin kişisel olarak tanımlanabilmenizi sağlayan veya sizinle bağlantılı olan verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Yetkili Merci :


A4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Sakarya Mah. Celal Bayar Cad.
Çolak İş Hanı
No:48/1
Osmangazi / Bursa

T: 0224 254 10 13

F: 0224 254 10 13

E: [email protected]

EK BILGILER – İLETIŞIM BILGILERI

Güveniniz bizim için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizin işleme alınması ile ilgili olarak her zaman sorularınıza yanıt vermek arzusundayız. Bu veri koruma açıklamasında yanıt alamadığınız sorular varsa veya bir konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak istediğiniz zaman lütfen bizimle bağlantı kurunuz.

banner-about

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz...